Koha.pl

Mobilny OPAC - Android - Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej "Moja biblioteka KOHA" przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej: "Aplikacja").

Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Właścicielem i Operatorem Aplikacji jest autor niniejszej aplikacji, natomiast usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest wybrana przez użytkownika Biblioteka.

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na :

 • - pobraniu stanu konta czytelnika (włącznie z historią),
 • - umożliwieniu wyszukiwania pozycji w katalogu,
 • - umożliwieniu dokonania rezerwacji książki,

Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

 • - Google Play (dla systemu Android),

Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Biblioteka, którą użytkownik wybrał z listy dostępnych bibliotek.

Każda z bibliotek we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Każda z bibliotek zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Aplikacja "Moja biblioteka KOHA" korzysta z Google Analytics, aby śledzić anonimowe dane dotyczące korzystania z aplikacji.

3. WSPIERANE BIBLIOTEKI

 • - Biblioteka Główna US
 • - Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.
 • - Biblioteka UTH w Warszawie
 • - Biblioteka ASP w Katowicach
 • - Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
 • - Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu
 • - Biblioteka Gimnazjum nr 2 w Zabrzu
 • - MK Roztoky

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator jak i wybrana Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
 • szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
 • usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

5. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

5. Wymagane uprawnienia Aplikacji

 • 1. Odczytywanie stanu i informacje o telefonie
    Dla Twojego bezpieczeństwa zapamiętujemy id Twojego telefonu.
 • 2. Wykonywanie zdjęć i filmów wideo
    Aby zeskanować kod kreskowy musimy mieć dostęp do twojego aparatu
 • 3. Dodawanie i modyfikowanie wydarzeń
    Aby zapisać termin zwrotu w kalendarzu, żadne dane nie są pobierane.
 • 4. Sterowanie wibracjami
    Aby powiadomić Ciebie o zakończonej aktualizacji
 • 5. Pełny dostęp do sieci
    Aby pobrać stan twojego konta i przeszukiwać katalog kiedy jesteś online
 • 6. Modyfikowanie i usuwanie zawartości karty SD
    Aby zapisywać stan twojego konta i podręcznych plików

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwiec 2017 roku.